ஶ்ரீராமர் மீது அனுமர் கொண்டிருந்ததை பக்தி என்கிற ஒரு வார்த்தையில்...