முன்பதிவு முடிந்தும் வெளியாகாத 'மன்மதலீலை' - காரணம் என்ன?