6 மணி நேரத்தில் 52 ஆயிரம் கோடியை இழந்த மார்க் ஜுக்கர்பர்க் ! ஏன்...