ஆடவர் 400 மீட்டர் தொட்டர் ஓட்டம் ! தகுதி சுற்றில் 4வது இடம் பிடித்த...