புதுச்சேரி: உறுதியான பாலம் அமைக்க நவீன கருவி கொண்டு ஆய்வு!