ஆங்கிலேயர் காலத்தில் தனியாருக்கு விடப்பட்ட நிலம்: நீதிமன்றத்தின்...