தாலிபான்களுக்கு ஆதரவு வழங்கும் பாகிஸ்தான் விமானப்படை? அதிர்ச்சித்...