கையில் பத்மஸ்ரீ விருது... கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர்... பாலம்...