2ஜி ஊழலும், கார்ப்ரேட் தரகரிடம் உட்கட்சி அரசியல் மற்றும் பிசினஸ்...