சர்வதேச பாதுகாப்பு, கடல்சார் விதிகள் எந்தளவு பயனுள்ளவை? ஓர் பார்வை!