அனுமர் எடுத்து வந்த சஞ்சீவனி குறித்த ஆச்சர்ய தகவல்கள் !