சனி பகவானின் அருளை பரிபூரணமாக பெறுவதற்கு சனி விரதம் இருப்பது எப்படி ?