பிரதமர் பெற்ற பரிசு பொருட்கள் ஏலம் - கங்கையை தூய்மை செய்யும் பணிக்கு...