இலங்கையில் 10,000 குடும்பங்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருள்கள், உணவு...