ஆன்மீக கலாச்சாரம் அழிக்கப்பட்டு வருகிறது - ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி