மத்திய அரசின் முயற்சியினால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை குறைவு!