இடியும் நிலையில் உள்ள அரசு பள்ளி கட்டிடம் - அலட்சிய போக்கில்...