தடைப்பட செயல்கள் இனிதே நடைபெற வழிபட வேண்டிய தெய்வம்!