டைட்டானிக் கப்பலின் தற்போதைய நிலைமை - பிரமிப்பை ஏற்படுத்தும்...