தீவிர இஸ்லாமியவாத அமைப்பின் மீதான தடையை நீக்கிய பாகிஸ்தான்-...