விலை உயர்வால் ஆவின் பால் விற்பனை குறைவு - பொங்கலுக்கு நெய்யாக்க...