ஈட்டி எறிதல் போட்டி, இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வெல்வாரா ?