காசுக்காக உய்க்குர் முஸ்லிம்களை சீனாவுக்கு திருப்பி அனுப்பும் தலிபான்...