வளர்ச்சியை விரும்பும் 44 தனித்துவிடப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு 4ஜி செல்போன்...