மகாபாரதத்தில் அதிகம் பேசப்படாத, மிகவும் முக்கியமான கதாபாத்திரம்...