மத்திய அரசின் சிந்தனை அமர்வு மாநாடு: நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளாத...