பிரதமர் வருகை விழாக்கோலம் பூண்ட மதுரை: 2,314 மாணவிகள், மாணவிகளுக்கு...