கந்தகார்: இசை, பெண் குரல்களை ஒலிபரப்பத் தடை விதித்த தலிபான்கள் !