நாடா அது? சீனாவை விட்டு முற்றிலுமாக வெளியேறுவதாக அறிவித்த யாஹு...