"யுவராஜ் பச்சையப்பன் என்னும் நான்" - கண்ணீர் அஞ்சலி!