சிறப்பு கட்டுரை : தமிழர்களால் மீட்கப்பட்ட லட்சத்தீவை பாதுகாக்கும்...