அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு: அன்றாடம் உழைக்கும் மக்களை...