தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு துணை நிற்க வேண்டும் ! - புதிய ஆளுநருக்கு...